Sơn epoxy ngoài trời

Mã sản phẩm: 

2.520.000₫

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: Màng sơn pu-2k có tính năng cơ lý cao, độ bám dính cao, đanh cứng, chịu mài mòn, chịu nước, chịu hóa chất, bền màu, bền nhiệt,...

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:

 • Màng sơn pu-2k có tính năng cơ lý cao, độ bám dính cao, đanh cứng, chịu mài mòn, chịu nước, chịu hóa chất, bền màu, bền nhiệt, chịu ánh nắng ngoài trời, tia cực tím và những nơi có khí hậu khắc nhiệt như vùng biển, vv. . .
 • Sơn pu-2k gồm 2 hợp phần: 1 bộ 20kg
  • Sơn gốc S. EP-F1 (gốc), 16kg
  • Chất đông cứng: CĐR-EP-F, 4kg

Chỉ trộn sơn gốc và chất đông cứng trước khi sử dụng.

 

 HƯỚNG DẪN  SỬ DỤNG.

      I    Bề mặt sắt thép

Phải được tẩy sạch bụi bẩn, rỉ sắt, bằng giải nháp bàn chải cứng hoặc phun cát. Nếu có dầu mỡ phải dùng dung môi hữu cơ tẩy rửa.

chuẩn bị song phải sơn ngay một lớp sơn lót để ngăn chặn sự an mòn trở lại

 

       II     Bề mặt bê tông mới: Vệ sinh

 • Đối với nền mới Phải tẩy sạch bụi bẩn dầu mỡ và làm bằng phẳng bề mặt.
 • Dầu mỡ: Rửa sạch bằng dung môi hữu cơ.
 • Bụi bẩn: Phải làm sạch bằng máy thổi khí, hoạc lau quét.
 • Bề mặt trước khi sơn phải khô ráo hoàn toàn, độ ẩm < 6%.

III   Phương pháp thi công:

A. Sau khi thực hiện  phần I xong thì thực hiện các bước sau:

1. Pha keo lót chống thấm và chất đông cứng tỷ lệ 25%. Phủ đều trên bề mặt bê-tông.

Trường hợp thấy xuất hiện các vết lồi lõm thì ta tiếp tục sử lý bề mặt bằng bột ma-tíc pha chung với  keo lót sử lý phần nền bị lồi lõm cho thật bằng phẳng.

Chờ đến khi thật khô cứng.

 

2. Pha sơn màu và chất đông cứng tỷ lệ 25%, phủ đều nên bề mặt  (như bước 1).

Chờ đến khi thật khô cứng.

 

3. Pha keo phủ  bóng và chất đông cứng tỷ lệ 25% phủ đều lên bề mặt đã sơn.

Chờ cho đến khi thật khô rắn thì bàn giao công trình,

 

        VI   Bề mặt bê tông cũ:

4. Đối với bề mặt sơn lại:Tẩy sạch lớp sơn cũ, nếu lớp cũ còn bám dính tốt cần đánh nhám bề mặt bằng giấy nhám và làm sạch bụi bẩn dầu mỡ trước khi sơn. Phải trét lại các vêt nứt, lồi lõm băng bột ma-tíc pha với  keo epoxy. Sau đó sơn  một lớp keo lót nền , kế tiếp sơn 1 lớp sơn lót và 1 lớp sơn phủ bóng , cuối cùng hoàn thiện bằng một lớp keo phủ bóng bề mặt

       V   PHA CHẾ:

5. Trộn 1 thùng chất đông cứng với 1 thùng sơn gốc(tỷ lệ đã tính đủ), khuấy thật kỹ trước khi sơn.

Sơn đặc pha bằng dung môi AD-F1  của Cty Sơn Apbollo , tỷ lệ pha: 5-10%.

 

Phải dùng hết trong 3 giờ kể từ khi trộn 2 thành phần với nhau.

 

      VI     PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG

         *  Dùng chổi quét - ru lô hoặc súng phun.

         *  Yêu cầu sơn từ 2 - 4 lớp trở lên mỗi lớp cách nhau từ  4 - 22 giờ , sau 10-12 giờ thì khô                                                               cứng, khô hoàn toàn sau 1 tuần mới đưa vào sửa dụng.

                                              

 

       TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ( TCCS 01/EPOXY/2012/AD)

 

 

 

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức chỉ tiêu

 

1. Màu sắc

2. Độ mịn

3. Thời gian chảy đo bằng phểu chảy FC4ở nhiệt độ 30(+)(-) 1oC

4. Thời gian khô với độ dày màng sơn 25-30   m

 * Khô se mặt

 * Khô cấp 1

5. Độ bám dính của màng sơn

 

Mẫu

m

Giây

 

Giờ

Giờ

Điểm

 

Như mẫu

<  23

49(+). (-) 5

 

2-5

15-22

< 1

 

6. Độ cứng của màng sơn

7. Độ bền uốn của màng sơn

8. Độ bền va đập của màng sơn.

9. Độ bóng của màng sơn, đo bằng phương pháp quang điện

10. Độ bền nước mặn, ngâm màng trong dung dịch NaCL 5%, màng không đổi.

11. . Độ bền axit, ngâm màng trong dung dịch HCL 5% màng không đổi.

 

Bút chì

Mm

Kg. cm

%

 

Giờ

Giờ

 

>F

<1

> 45

>85

 

> 48

> 48

 

12 . Độ bền kiềm, ngâm màng trong dung dịch KOH 5% màng không đổi.

13 . Độ bền dầu, ngâm màng trong dầu nhờn, màng không đổi.

14. Hàm lượng chất không bay hơi.

15 . Tỷ trọng

16  Mức độ tiêu tốn cho m2 sản phẩm

 

Giờ

 

Giờ

%

Kg/lít

 

M2

 

 

<  48

 

> 48

               >  60

1, 0 – 1, 10

 

      100g - 200g

 

 

*   Đậy nắp kín thùng sơn, để nơi khô mát, sơn đã pha trộn với chất đông rắn phải sử dụng trong thời gian quy định.

 *   Nên thi công ở nơi thoáng khí, tránh xa nguồn lửa .

 

 *    Chú ý: Tránh  tiếp xúc trực tiếp với da, mắt, sử dụng trang bị bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang kính.

       

 

2K PU-coating system Basecoat FACTORY

 

 

PU solvent AD. F1, though reachable made ​​on the basis of acrylic, polyamines, pigments, organic solvents v à special additives. Paints pu-2k paint used to decorate, mold-resistant paint Waterproofing and protection of machinery and equipment, building components, ship, timber, timber ships , Floor-cement concrete rubble, workshops n the mass. Coating suitable for office, laboratory, school, sports grounds, water tank waterproofing and those where conditions are harsh, etc. ...

 

TECHNICAL FEATURES:

 • Pu-2k paint film features high mechanical, high adhesion, hardware reviews, abrasion resistance, water resistance, chemical resistance, color fastness and heat resistant outdoor sunlight, ultraviolet and places harsh climate like waters, and so on. . .              
 • Paint pu-2k includes 2 components: 1 set 20kg

-          S original paint. F1 EP-(the original), 16kg

-          Hardeners: CDR-EP-F, 4kg

C blowing mix paint and hardened before use.

 

INSTRUCTIONS.

I steel surface

Must be cleansed of dirt, rust, by resolution draft stiff brush or sanding. greasy If p eh i used organic solvent cleaners.

but must immediately prepare a primer paint to prevent corrosion back

 

     I I new concrete surfaces: Cleaning

 • For new background must be clean of dirt and grease flat surface.
 • Grease: Rinse with organic solvents.
 • Dirt: It cleaned by air blowers, or mopping.
 • Surface before painting to completely dry, moisture <6%.

I I I Method of application:

A. After I finished, perform the following steps performed:

1. Pha lined waterproof glue hardened v à 25%. Negatives are on concrete surfaces.

In case that the indentation occurs, we continue to surface ma-tick powder mixed with glue lined background processing for real protrusions are flat.

Wait until it's dry.

 

2. Pha paint color and hardened 25%, n Israel are covered surface (as step 1).

Wait until it's dry.

 

3. Ph. shadow and a glue hardened 25% to cover all painted surfaces.

Wait until it's dry solid then handing over the project,

 

      V I the old concrete surface:

4. The surface for repainting: cleaning old paint, if good old class adhesive also need abrading the surface with sandpaper and clean grease dirt before painting. Must plaster cracks, protrusions cast ma-tick mixed with epoxy glue. then paint a layer of glue lined, the next one primer and paint coating 1 ball, finishing with a final layer of glue gloss surface

      V PREPARATION:

5. Combine 1 barrel 1 barrel with hardened paint (fully calculated rate), stir thoroughly before painting.

Special paint mixed with lip dun g of AD-F1 Paint Company Apbollo By rate: 5-10%.

 

Must be used up within 3 hours after mixing two components together.

 

VI PROCESSING METHOD

* Use a brush - roller or spray gun.

* Requirements paint from 2-4 or more layers each layer separated from 4-22 hours, 10-12 hours after the application of dry c, completely dry after 1 week was put into the edit.

 

 

       SPECIFICATIONS (TCCS 01/EPOXY/2012/AD)

 

 

 

Items

Unit

The level indicator

 

1. Colors

2. Grits

3. Flowing time funnel FC 4 at 30 (+) (-) 1 oC

4. Drying time with film thickness of 25-30 m

* Touch dry surface

* Dry Level 1

5. Adhesion of the coating

 

Sample

m

Seconds

 

Time

Time

Point

 

Nurse

<23

49 (+). (-) 5

 

2-5

15-22

<1

 

6. Hardness of the paint film

7. Flexibility film

8. Impact resistance of the coating.

9. Gloss of the paint film, measured by photoelectric

10. Reliability salt water, soak the membrane in 5% NaCl solution, the membrane does not change.

11 .. Reliability acid, soak the membrane in 5% HCL solution constant membrane.

 

Pencil

Mm

Kilôgam. cm

%

 

Thời gian

Thời gian

 

>  F

<1

>  45

>  85

 

>  48

>  48

 

12. Độ bền kiềm ngâm màng trong dung dịch KOH 5% không đổi màng.

13. Độ tin cậy của dầu, ngâm trong màng bôi trơn, màng không đổi.

14. Hàm lượng chất bay hơi.

15. Tỷ lệ

Mức chi tiêu 16 m2 cho sản phẩm

 

Thời gian

 

Thời gian

%

Kg/lít

 

M2  _

 

 

<48

 

>  48

               >  60

1, 0-1, 10

 

     100g - 200g

 

 

* Bảo quản thùng kín, nơi khô mát, pha sơn với chất đóng rắn để sử dụng trong thời gian quy định.

* Nên thực hiện ngoài trời, tránh xa nguồn lửa.

 

Lưu ý:  Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, mắt, sử dụng trang bị bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, kính.

Sản phẩm liên quan